FANDOM


Are you Alice? - Drink me. Classical editionEdit

CD 1

CD 1

Release Date: 2009.03.06
Voice Actors
Alice Sakurai Takahiro
Mad Hatter Hirata Hiroaki
Cheshire Cat Inoue Kazuhiko
White Rabbit Morikubo Shoutarou
Dormouse Fujiwara Keiji
Queen of Hearts Ohkawa Tohru

Are you Alice? - Check mate. Classical editionEdit

CD 2

CD 2

Release Date: 2009.03.06
Voice Actors
Alice Sakurai Takahiro
Mad Hatter Hirata Hiroaki
Cheshire Cat Inoue Kazuhiko
White Rabbit Morikubo Shoutarou
White Knight Morikawa Toshiyuki
Tweedles Ishida Akira/Hoshi Souichirou
The Regrets Tamura Yukari

Are you Alice? - Call me. Classical editionEdit

CD 3

CD 3

Release Date: 2009.03.06
Voice Actors
Alice Sakurai Takahiro
Mad Hatter Hirata Hiroaki
Cheshire Cat Inoue Kazuhiko
White Rabbit Morikubo Shoutarou
Queen of Hearts Ohkawa Tohru
Marianne Nakahara Mai

Are you Alice? Classical edition complete boxEdit

CD 4

CD 4

Release Date: 2009.03.06
Voice Actors
Alice Sakurai Takahiro
Mad Hatter Hirata Hiroaki
Cheshire Cat Inoue Kazuhiko
White Rabbit Morikubo Shoutarou
Dormouse Fujiwara Keiji
Queen of Hearts Ohkawa Tohru
White Knight Morikawa Toshiyuki
Tweedles Ishida Akira/Hoshi Souichirou
The Regrets Tamura Yukari
Marianne Nakahara Mai

Alice's Tea Party Phase 1: March HareEdit

CD 5

CD 5

Release Date: 2008.03.07
Voice Actors
Alice Sakurai Takahiro
Mad Hatter Hirata Hiroaki
Cheshire Cat Inoue Kazuhiko
White Rabbit Morikubo Shoutarou
March Hare
Fukuyama Jun

Alice's Tea Party Phase 2: Knave of HeartsEdit

CD 6

CD 6

Release Date: 2007.08.17
Voice Actors
Alice Sakurai Takahiro
Mad Hatter Hirata Hiroaki
Cheshire Cat Inoue Kazuhiko
White Rabbit Morikubo Shoutarou
Queen of Hearts Ohkawa Tohru
Knave of Hearts Sugita Tomokazu

Alice's Tea Party Phase 3: Humpty DumptyEdit

CD 7

CD 7

Release Date: 2007.11.16
Voice Actors
Alice Sakurai Takahiro
Mad Hatter Hirata Hiroaki
Cheshire Cat Inoue Kazuhiko
White Rabbit Morikubo Shoutarou
Humpty Dumpty Koyasu Takehito

LIDDELL.Edit

CD 8

CD 8

Release Date: 2008.11.28
Voice Actors
White Rabbit Morikubo Shoutarou
blooms again.Edit

CD 9

CD 9

Release Date: 2008.11.28
Voice Actors
Alice Sakurai Takahiro
Marianne Nakahara Mai
THE END.Edit

CD 10

CD 10

Release Date: 2009.03.24
Voice Actors
Alice Sakurai Takahiro
Mad Hatter Hirata Hiroaki
Cheshire Cat Inoue Kazuhiko
White Rabbit Morikubo Shoutarou


smile a sweet smileEdit

CD 11

CD 11

Release Date: 2009.03.24
Voice Actors
Alice Sakurai Takahiro
Mad Hatter Hirata Hiroaki
Cheshire Cat Inoue KazuhikoAlice the gibberish!Edit

CD 12

CD 12

Release Date: 2008.05.30
Voice Actors
Alice Sakurai Takahiro
Mad Hatter Hirata Hiroaki
Cheshire Cat Inoue Kazuhiko
White Rabbit Morikubo Shoutarou
Dormouse Fujiwara Keiji
Queen of Hearts Ohkawa Tohru
March Hare Fukuyama Jun
Humpty Dumpty Koyasu Takehito
Knave of Hearts Sugita Tomokazu
Marianne Nakahara Mai

Alice the gibberish! 2Edit

CD 13

CD 13

Release Date: 2009.06
Voice Actors
Alice Sakurai Takahiro
Mad Hatter Hirata Hiroaki
Cheshire Cat Inoue Kazuhiko
White Rabbit Morikubo Shoutarou
Dormouse Fujiwara Keiji
Queen of Hearts Ohkawa Tohru
Tweedles Ishida Akira/Hoshi Souichirou
White Knight Morikawa Toshiyuki
March Hare Fukuyama Jun
Humpty Dumpty Koyasu Takehito
The Regrets Tamura Yukari
Marianne Nakahara Mai

The Hushiwara Hirata Sweet Tea Party 1st invitation.Edit

CD 14

CD 14

Release Date: 2008.08.29
Personality
Fujiwara Keiji/Hirata Hiroaki
Guest
Ohkawa Tohru/Inoue Kazuhiko/Sakurai TakahiroThe Hushiwara Hirata Sweet Tea Party 2nd invitation.Edit

CD 15

CD 15

Release Date: 2009.03.24
Personality
Fujiwara Keiji/Hirata Hiroaki
Guest
Ohkawa Tooru/Sakurai Takahiro/Inoue Kazuhiko/Morikubo Shoutarou/Fukuyama Jun


Are you Alice? unbirthday scrap #001: Dyna → Cheshire CatEdit

CD 16

CD 16

Release Date: 2008.02.29

Voice Actors
Inoue Kazuhiko
Sakurai Takahiro
Hirata Hiroaki
Morikubo Shoutarou
Nakahara Mai
Tamura Yukari
Kawata Taeko
Mitsuki Saiga

Are you Alice? unbirthday scrap #002: ××× ⇔ Alice?Edit

CD 17

CD 17

Release Date: 2008.03.28
Voice Actors
Sakurai Takahiro
Hirata Hiroaki
Inoue Kazuhiko
Nakahara Mai
Mitsuki Saiga

Are you Alice? unbirthday scrap #003: Tweedle Dee ∞ Tweedle DumEdit

CD 18

CD 18

Release Date: 2008.04.25
Voice Actors
Ishida Akira
Hoshi Souichirou
Sakurai Takahiro
Hirata Hiroaki
Inoue Kazuhiko
Morikubo Shoutarou
Nakahara Mai

Are you Alice? unbirthday scrap #004: White Knight ∈ RegretEdit

CD 19

CD 19

Release Date: 2008.08.29
Voice Actors
Morikawa Toshiyuki
Sakurai Takahiro
Hirata Hiroaki
Inoue Kazuhiko
Morikubo Shoutarou
Nakahara Mai

Are you Alice? unbirthday scrap #005: White Rabbit ← BloodflowerEdit

CD 20

CD 20

Release Date: 2008.10.31
Voice Actors
Morikubo Shoutarou
Sakurai Takahiro
Hirata Hiroaki
Inoue Kazuhiko
Fukuyama Jun
Ohkawa Tohru
Nakahara Mai

Are you Alice? unbirthday scrap #006: Lewis Carroll ≠ Mad HatterEdit

CD 21

CD 21

Release Date: 2008.12.26
Voice Actors
Hirata Hiroaki
Sakurai Takahiro
Morikubo Shoutarou
Inoue Kazuhiko
Nakahara Mai
Koyasu Takehito
Fujiwara Keiji